allaboutpiano

Posts Tagged ‘rebuild’

วิธีเลือกซื้อเปียโนมือสอง ตอน 5 ความหมายของ Recondition Repair Rebuild

In เลือกซื้อเปียโน, piano technical information on June 21, 2011 at 6:49 am

ร้านขายเปียโนมือสองในกรุงเทพ แม้ว่าจะมีอยู่หลายสิบร้าน แต่เราสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของเปียโนได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ร้านที่ขายเปียโนมือสองที่ recondition แล้ว (ซ่อมและปรับปรุงคุณภาพเปียโนก่อน) กับร้านที่ขายเปียโนมือสองแบบตามสภาพ หรือไม่ได้ recondition (ร้านจะทำเฉพาะสีภายนอก และความสะอาดภายใน)

เมื่อพูดถึงคำว่า ซ่อมเปียโน ภาษาไทยใช้คำนี้อธิบายอยู่เพียงคำเดียว แต่ภาษาอังกฤษ มีคำถึง 3 คำที่ใช้กันบ่อยเพื่ออธิบายงานซ่อมเปียโน คือคำว่า “repair” “reconditioning” และ” rebuild” ซึ่งคำภาษาอังกฤษที่เรานำมาพูดทับศัพท์ทั้ง 3 คำ ก็ไม่ได้มีการนิยามอะไรชัดเจนนัก งานซ่อมอย่างหนึ่งจึงอาจต้องใช้คำมากกว่า 1 คำมาอธิบาย ดังนั้นท่านจึงต้องทราบก่อนว่า ช่างจะมีรายการซ่อมอะไรบ้างเมื่อท่านนำเปียโนไปให้เขาซ่อม หรือมีรายการซ่อมอะไรบ้างท่ีช่างได้ทำกับเปียโนมือสองที่ท่านซื้อ การใช้เพียงคำว่าเปียโนหลังนี้ได้รับการ recondition หรือ rebuild แล้วจึงไม่เพียงพอ เพราะคำว่า rebuild ของช่างคนหนึ่งอาจหมายถึงการ recondition ของช่างอีกคนหนึ่งก็อาจเป็นได้

เพื่อความเข้าใจ ผมขออธิบายความหมาย และยกตัวอย่างของแต่ละคำดังนี้

คำว่า “REPAIR” ใช้กับงานซ่อมส่วนใดส่วนหนึ่งของเปียโนที่ได้รับความเสียหาย เช่น ซ่อมหัวค้อน ซ่อมสายที่ขาด หรือซ่อมการทำงานของกระเดื่อง (Pedal) ที่ผิดปกติ ดังนั้นมันจึงไม่ได้หมายถึงการทำให้สภาพของเปียโนทั้งหลังดีขึ้นในภาพรวม แต่เป็นเพียงการซ่อมแซมที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

คำว่า “RECONDITIONING” โดยทั่วไปจะหมายถึงการทำให้สภาพโดยรวมของเปียโนทั้งหลังดีขึ้น โดยมีการเปลี่ยนอะไหล่ระหว่างการซ่อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ยกตัวอย่าง เช่น การ recondition อัพไลท์เปียโนมือสอง อาจประกอบด้วย การขัดหัวค้อน (แทนที่จะเปลี่ยนหัวค้อนทั้งหมด) การบิดสายเบสเพื่อให้เสียงเบสออกมาดีขึ้น (แทนที่จะเปลี่ยนสายใหม่) การทำความสะอาดเปียโนทั้งหลัง การปรับระยะภายในกลไก (regulating the action) และหากมีอะไหล่ส่วนใดที่เสียหรือหายไป ช่างก็จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ ดังนั้นการงาน recondition เปียโนหลังใดหลังหนึ่งอาจมีการเปลี่ยน bridle straps ทั้งชุดและอะไหล่เล็กๆที่เกี่ยวข้องกันตามความจำเป็น ส่วนความหมายของคำว่า Rebuilding จะหมายถึงการซ่อมให้เปียโนมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

คำว่า “REBUILDING” ใช้กับงานทีจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสายเปียโนใหม่ทั้งหมด และสำหรับแกรนด์เปียโนส่วนใหญ่จะหมายถึงงานที่ต้องเปลี่ยน pinblock ด้วย หรือใช้กับงานที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนซาว์นบอร์ด งาน Rebuild สำหรับกลไกเปียโน (action) จะรวมการเปลี่ยนหัวค้อน การเปลี่ยน damper felts และ เปลี่ยน key bushing ด้วย และอาจหมายถึงการเปลี่ยนอะไหล่ส่วนอื่นๆยกชุดด้วย นอกจากนี้งานซ่อมสีเปียโนก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของงาน rebuilding ได้ด้วยเช่นกัน ในทางทฤษฎี ิ คำว่า “rebuilding” จึงหมายถึงการ ทำให้ เปียโนมีสภาพเหมือนพึ่งออกจากโรงงาน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การ rebuild อาจทำได้น้้อยกว่าทางทฤษฎี เพราะมันขึ้นกับความต้องการของผู้ซ่อม หรือคุณค่าของเปียโนหลังนั้นๆ หรืองบประมาณ หรือความละเอียดถี่ถ้วนของผู้ซ่อม กล่าวโดยสรุปแล้ว งาน rebuilding คือ การเปลี่ยนสายใหม่ทั้งหมด หากเปียโนไม่ได้รับ ปลี่ยนสายใหม่ ทั้งหมด ท่านก็ไม่สามารถใช้คำว่า rebuild ได้ นอกจากนี้ช่างบางท่านอาจใช้คำว่า rebuild เมื่อเขสเปลี่ยน pinblock ใหม่อีกด้วย

Advertisements